Nan Sho Kempo Jujutsu, Progressive Arnis, Modular Blade Concepts, Seiho-Ha Iaido